11.5.09

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ-ΥΠΕΡΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ-ΥΠΕΡΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Αν η κατανάλωση σημαίνει τη δυνατότητα του ανθρώπου να αποκτά αγαθά για να καλύπτει τις απαραίτητες υλικές του ανάγκες, η υπερκατανάλωση σημαίνει την τάση του ανθρώπου για υπερβολική κατανάλωση αγαθών που δεν του είναι πραγματικά απαραίτητα.
Μερικές από τις αιτίες που οδηγούν τον άνθρωπο στην υπερκατανάλωση είναι οι ακόλουθες:• Η προσπάθεια των εμπορικών εταιρειών για μεγιστοποίηση των κερδών τους• Η τεχνολογική πρόοδος επιτρέπει την μαζική παραγωγή ποικιλίας ελκυστικών προϊόντων σε ελκυστικές τιμές• Η αύξηση του βιοτικού επιπέδου δημιουργεί επιπρόσθετες ανάγκες• Η κρίση αξιών πνευματικών, κοινωνικών και ηθικών• Η αύξηση των προβλημάτων που οδηγούν στο άγχος και την ανία• Η ψυχολογική επιρροή της διαφήμισης που «υποβάλλει» πλασματικές ανάγκες• Η παγκοσμιοποίηση και ο αποπροσανατολισμός των μαζών από τις ψηλές αξίες και τα πραγματικά προβλήματα της ζωής και σε μερικές περιπτώσεις η προσπάθεια για διαιώνιση και ενίσχυση του κατεστημένου
Η υπερκατανάλωση είναι πλέον μια αρρώστια της εποχής μας.
Οι επιπτώσεις της είναι σίγουρα αρνητικές και επηρεάζουν διαχρονικά τον ίδιο τον καταναλωτή, την οικογένεια του, την κοινωνία, το περιβάλλον και τον κόσμο ολόκληρο.Εεπηρεάζει το άτομο και την οικογένεια του αφού αυξάνει τα έξοδα, το άγχος και τη δυστυχία.
Την κοινωνία αφού διευρύνει το χάσμα μεταξύ πλουσίων και φτωχών και τον κόσμο και το περιβάλλον αφού αναπόφευκτα οδηγεί στην εξάντληση των πόρων, στην αύξηση των αποβλήτων και γενικά βλάπτει την ποιότητα ζωής του ανθρώπινου γένους.
Έχει διατυπωθεί κατά καιρούς η άποψη πως η οι αγορές αποτελούν «συναισθηματικό φάρμακο» που «ανεβάζει» το άτομο και το κάνει να νοιώθει καλύτερα, «Shopping Therapy». Χρησιμοποιήθηκε επίσης, αντίστοιχα με το καρτεσιανό «σκέφτομαι άρα υπάρχω» το «καταναλώνω άρα υπάρχω».
Δυστυχώς όμως, μακροπρόθεσμα, ακριβώς το αντίθετο συμβαίνει. Το ευχάριστο κλίμα που δημιουργεί η επιτηδευμένη διαφήμιση και το μάρκετινγκ, αποβαίνει μια επικίνδυνη αυταπάτη. Τα άτομα ωθούνται στην ανάγκη για κατανάλωση απλά για να συμπληρώσουν το εσωτερικό τους κενό, βρίσκοντας υποκατάστατα στη χαμένη τους ευτυχία.
Έχει αποδειχτεί απο έρευνες ότι όχι μόνο δεν φέρνει ευτυχία, αλλά αντίθετα ο δρόμος της καταναλωτικής μανίας καταλήγει με ασφάλεια στη συσσώρευση χρεών, στη ψυχολογική μιζέρια και στη δυστυχία.
Αντίδοτο στην υπερκατανάλωση είναι η συνειδητή αντίσταση στη διαφήμιση και η κατανάλωση μόνο σύμφωνα με τις πραγματικές μας ανάγκες.
Ας αναζητήσουμε την χαμένη μας ευτυχία στην πραγματική αλληλεγγύη και στην επικοινωνία μεταξύ μας και όχι στα ράφια των καταστημάτων.
Αν η παραπληροφόρηση μέσω της διαφήμισης αποτελεί τη δύναμη της υπερκατανάλωσης, η γνώση μέσω της εκπαίδευσης ενισχύει την άμυνα και την αυτοπεποίθηση του καταναλωτή

Βιβλιογραφία
http://www.consumersunion.org.cy/ Δρ Λούκας Αριστοδήμου
http://www.ekpizo.gr/

CONSUMPION-OVER CONSUMPION
If consumption is the ability of humans to acquire property to meet the essential physical needs, the means over the human tendency for excessive consumption of goods is not really necessary.
Some of the causes leading to human consumption are the following:
• The efforts of commercial companies to maximize profits
• Technological progress allows the mass production of a variety of attractive products at attractive prices
• The increase in living standards creates additional needs
• The spiritual crisis of values, social and ethical • Increasing problems leading to stress and boredom
• The psychological impact of advertising «submit» notional requirements
• Globalization and the disorientation of the masses from the high values and the real problems of life and in some cases the effort to perpetuate and reinforce the status
The over consumpion is now a disease of our time.
The impact is certainly negative influence over the consumer himself, his family, society, environment and the entire world. It affects the person and his family since it increases the costs, stress and misery,society as the gap widens between rich and poor and the world and the environment since inevitably leads to the depletion of resources, increasing waste and generally impair quality of life of humankind«Shopping Therapy». It has been at times the view that the markets are «emotional medicine» to «raise» the person and makes you feel better, «Shopping TherapyWas also used, corresponding to the Cartesian «I think therefore exist» the «consume therefore exist».
Unfortunately, long term, it just the opposite happens.
The pleasant atmosphere created by the elaborately advertising and marketing is a dangerous illusionPeople pushed to the need for just to fill the domestic gap, finding substitutes to their lost happiness.
It has been shown by research that not only brings happiness, but rather the way of the consumer mania reaches safely to the accumulation of debts in psychological misery and suffering.
Antidote to the over-consumption is the resistance to advertising and consumption only in accordance with our real needs
Let us find the lost happiness in true solidarity and communication between us and not on the shelves.
Antidote for the misinformation is the power of knowledge through education that enhance the protection and the confidence of the consumer.

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

It is the amusing answer