13.12.08

Κατανάλωση και εξοικονόμηση ενέργειας "Consumerism and saving energy"Τα τελευταία χρόνια, η τεχνολογική ανάπτυξη και η έρευνα έχουν καταλήξει και προτείνει, βιώσιμες λύσεις, για όλα τα προβλήματα, που αντιμετωπίζει το περιβάλλον.
Βασική προϋπόθεση, για να εφαρμοστούν οι λύσεις αυτές, είναι ριζικές αλλαγές, στα κοινωνικά πρότυπα, που διαμορφώνουν και τα πρότυπα κατανάλωσης.
Στην πραγματικότητα, αντί να προσδιορίζονται οι πραγματικές καταναλωτικές ανάγκες και να περιορίζεται η υπερκατανάλωση, οι αναπτυγμένες χώρες εφευρίσκουν, καθημερινά, νέες πλασματικές ανάγκες, που αδημονούν να ικανοποιηθούν, μέσα από φρενήρη κατανάλωση.
Το περιβάλλον και τα προβλήματα, που αντιμετωπίζει, όπως η εξαφάνιση ειδών, η εξάντληση των φυσικών πόρων, η μόλυνση από το διαρκώς αυξανόμενο όγκο λυμάτων και απορριμμάτων, είναι αποτέλεσμα πρακτικών, που εφαρμόζουν οι αναπτυγμένες χώρες, για την παραγωγή και την κατανάλωση.Αυτές οι πολιτικές θέτουν, σε μεγάλο κίνδυνο το περιβάλλον, την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη, σε παγκόσμια κλίμακα.
Με τη συνεχή ενημέρωση και την απόκτηση καταναλωτικής συνείδησης αναβαθμίζουμε την ποιότητα ζωής μας και το περιβάλλον που ζούμε.
Η περιβαλλοντική ομάδα

In recent years, technological development and research have come and propose durable solutions for all problems facing the environment.
A basic condition to implement these solutions are radical changes in social norms, which shape and consumption patterns.
In fact, instead of identifying the real consumer needs and to reduce overconsumption, developed countries invent every day, new notional needs, which are keen to meet, through frantic consumption.
The environment and the problems it faces, such as species extinction, depletion of natural resources, pollution from the ever increasing volume of sewage and waste are the result of practices applied by developed countries on the production and consumption.
Such policies pose a large threat to the environment, social and economic development worldwide.
With the continuous updating and obtaining consumer consciousness upgrading our quality of life and the environment in which we live.
The environmental group

Δεν υπάρχουν σχόλια: